UPUTE ZA AUTORE

Kalibar je časopis Društva knjižničara Karlovačke županije zamišljen kao interno glasilo, namijenjeno knjižničarima, članovima Društva, za promicanje i unapređenje stručnog rada u njihovim knjižnicama. Pokrenut je 2003. i do sada je izašlo 9 brojeva. Od 2018. objavljuje se u e-izdanju. Sastoji se od dva dijela: stručnog i obavijesnog.

Tema broja: obuhvaća znanstvene, stručne ili pregledne (izvještajne) radove do 5 kartica teksta (bez Popisa literature, Popisa slika i tablica te Priloga). Tematski moraju biti izravno povezani s istaknutom temom određenog broja. Tekstovi ne trebaju biti regionalnog karaktera nego je bitno da slijede zadanu temu broja.
Iz knjižnica školskih i narodnih: obuhvaća tekstove izvještajnog ili raspravljačkog karaktera o radu ili programima u knjižnicama (školskim i narodnim knjižnicama Karlovačke županije) duljine od 1 do 3 kartice teksta.
Vijesti iz knjižničarstva: obuhvaća tekstove izvještajnog karaktera o manifestacijama, programima, projektima te stručno-znanstvenim skupovima koje su pohađali knjižničari iz Karlovačke županije, duljine do 1 kartice teksta. Treba sadržavati poveznice na izvore iz kojih se može doznati više o predmetnom događaju ili aktivnosti.
Osvrti, intervjui, prikazi i recenzije: radovi do 3 kartice teksta.

Uz sve radove treba dostaviti ime i prezime, stručno zvanje, instituciju kojoj autor pripada i adresu elektroničke pošte.

Za znanstvene, stručne i pregledne radove u rubrici Tema broja treba dostaviti i strukturirani sažetak rada (200 do 300 riječi) na hrvatskom i engleskom jeziku. Autori su također obavezni navesti pet ključnih riječi te naslov rada, oboje na hrvatskom i engleskom jeziku.

Tekst rada treba biti pisan fontom Times New Roman, veličine 12 točaka, s proredom od 1,5 točke. Kartica teksta sadrži 1800 znakova s bjelinama i interpunkcijom.

Tekstove je poželjno popratiti kvalitetnim fotografijama čije mjesto mora biti naznačeno u samom tekstu (npr. Slika 1). Slikovni materijal (fotografije, skenirane crteže i slično) obavezno dostaviti kao zaseban dokument (jpg) te ga imenovati rednim brojem sukladno mjestu na kojem se pojavljuje u tekstu. Na kraju rada, prije popisa literature, potrebno je napraviti popis tablica i slika, trebaju biti numerirane redoslijedom pojavljivanja u tekstu te uz brojčanu oznaku moraju sadržavati i opis.

Svi znanstveni i stručni radovi prolaze postupak dvostruke anonimne recenzije.

Uredništvo prima isključivo neobjavljene rukopise. Uredništvo zadržava pravo selekcije tekstova, kraćenja i izmjene naslova, a s autorom će se konzultirati u slučaju potrebe za znatnijim preoblikovanjem teksta.

Tekstove slati na kalibar.urednistvo@gmail.com.

Upute za autore – pdf