Statut

Temeljem čl. 13., 18. i 55. stavak 1. Zakona o udrugama (NN br. 74/14) i odredbe čl. 17. Statuta od 18. svibnja 2006. godine Skupština udruge Društvo knjižničara Karlovačke županije na svojoj redovnoj sjednici održanoj 22. rujna 2015. godine u Karlovcu, donosi

STATUT DRUŠTVA KNJIŽNIČARA KARLOVAČKE ŽUPANIJE

I. OSNOVNE ODREDBE

Članak 1.
Ovim se Statutom uređuje naziv udruge, skraćeni naziv, sjedište udruge; teritorij djelovanja udruge; zastupanje; znak udruge i njegov izgled, izgled pečata udruge; ciljevi udruge; područja djelovanja udruge sukladno ciljevima; ciljane skupine udruge; djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi udruge; način osiguranja javnosti djelovanja udruge; uvjeti i način učlanjivanja u udrugu, prestanak članstva, prava, obveze i odgovornosti članova, stegovna odgovornost članova i način vođenja popisa članova; tijela udruge, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanje mandata u tijelima upravljanja te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata; izbor i opoziv likvidatora udruge, prestanak postojanja udruge; imovina udruge, te način stjecanja i raspolaganja imovinom udruge; postupak s imovinom u slučaju prestanka udruge; način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar udruge i druga pitanja od značaja za Društvo knjižničara Karlovačke županije.

Članak 2.
Naziv udruge glasi: Društvo knjižničara Karlovačke županije (u daljnjem tekstu: Društvo).
Skraćeni naziv Društva glasi: DKKŽ.

Članak 3.
Sjedište Društva je u Karlovcu, Ljudevita Šestića 1.
Odluku o adresi, promjeni adrese i sjedištu Društva donosi Skupština u skladu s ovim Statutom.
Društvo je redovni član Hrvatskoga knjižničarskog društva.
Društvo knjižničara Karlovačke županije je nezavisna, nevladina i neprofitna strukovna udruga koja okuplja stručne knjižnične djelatnike. U ostvarivanju svojih ciljeva i interesa Društvo teritorijalno djeluje na području Karlovačke županije. Društvo je neprofitna pravna osoba i upisana je u Registar udruga Republike Hrvatske pri uredu državne uprave nadležnom za registraciju udruga, a prema sjedištu Društva.

Članak 4.
Društvo zastupa i predstavlja predsjednik. U slučaju spriječenosti predsjednika Društva, zamjenjuje ga potpredsjednik Društva.
Skupština Društva može ovlastiti i druge osobe za zastupanje Društva.

Članak 5.
Društvo ima znak. Znak Društva čini logotip u obliku obrisa Karlovačke županije unutar kojega je na simbolu otvorene knjige upisana kratica Društva, a izvana, počevši iznad pa u smjeru kazaljke na satu, puni naziv Društva.

Članak 6.
Društvo ima pečat okruglog oblika promjera 30 mm s natpisom u vijencu: DRUŠTVO KNJIŽNIČARA KARLOVAČKE ŽUPANIJE, a u sredini: KARLOVAC, Lj. Šestića 1. Pečat čuva i ovlašten ga je koristiti predsjednik Društva i drugi članovi Društva koje on ovlasti.

II. CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA, CILJANA SKUPINA I DJELATNOSTI UDRUGE

Ciljevi Društva

Članak 7.
Ciljevi Društva su:
– okupljanje stručnih knjižničnih djelatnika na različitim aktivnostima vezanim uz razvoj, zaštitu i promicanje knjižničarske struke i knjižnične djelatnosti na području Karlovačke županije,
– poticanje osnivanja, razvitka i suradnje svih vrsta knjižnica te širenje zanimanja društva za knjižnice, knjižničnu građu i usluge,
– promicanje i pomaganje u razvoju i unaprjeđivanju kvalitetnih knjižničnih i informacijskih službi koje trebaju osigurati neograničen i ravnomjeran pristup građi i informacijama svim korisnicima,
– čuvanje demokratskog prava knjižničnih djelatnika na slobodno stvaranje, dobivanje i diseminaciju informacija,
– podizanje svijesti o potrebi prikupljanja i zaštite zavičajne i nacionalne kulturne baštine.

Područja djelovanja sukladno ciljevima Društva

Članak 8.
Područja djelovanja Društva sukladno ciljevima su:
– kultura i umjetnost – književno-nakladnička djelatnost, knjižnična djelatnost, ostale književno-nakladničke manifestacije
– obrazovanje, znanost i istraživanje – znanost, stručni rad i istraživanje, organizacija domaćih i međunarodnih znanstvenih i znanstvenostručnih skupova, škola, kongresa i
seminara, izdavanje znanstvenih i stručnih publikacija.

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi Društva

Članak 9.
– književno-nakladnička djelatnost kroz izdavanje stručnih publikacija za svoje članove
i kolege knjižničare, ali bez naknade, i organiziranje manifestacija u svrhu njihovog
promoviranja
– knjižnična djelatnost kroz javno zagovaranje knjižnica i knjižničarske profesije tesuradnju među knjižnicama, knjižničarskim i drugim srodnim udrugama i ustanovama u Hrvatskoj i inozemstvu
– obrazovanje i stručno usavršavanje knjižničnih djelatnika kroz organiziranje stručnih skupova, predavanja i radionica
– poticanje stručnog i znanstvenog rada knjižničnih djelatnika i dodjela javnih priznanja zaslužnim članovima.

III. JAVNOST DJELOVANJA DRUŠTVA

Članak 10.
Rad Društva je javan. Javnost djelovanja Društva osigurava se:
– izvješćivanjem članova o radu Društva na sjednicama tijela Društva,
– javnošću sjednica tijela Društva,
– izradom i objavljivanjem godišnjih i projektnih opisnih i financijskih izvještaja o radu Društva,
– korištenjem informacijsko-komunikacijskih tehnologija (internetske stranice, društvene mreže i sl.),
– javnim priopćavanjem,
– organiziranjem posebnih događanja,
– na druge odgovarajuće načine.
Za javnost rada Društva odgovoran je predsjednik Društva.
U svom djelovanju Društvo prihvaća Etički kodeks Hrvatskoga knjižničarskog društva i sve njegove odredbe.

IV. ČLANSTVO U DRUŠTVU

Članak 11.
Članom Društva može postati svaka fizička osoba koja je zainteresirana za rad u Društvu i pružanje doprinosa ostvarivanju ciljeva Društva te prihvaća odredbe Statuta.
Fizička osoba koja je zainteresirana za prijem u članstvo Društva podnosi pisani zahtjev predsjedniku ili Upravnom odboru koji odlučuju o prijemu u članstvo na svojoj sjednici.
Članom Društva se postaje prihvaćanjem Statuta, ispunjavanjem pristupnice i plaćanjem godišnje članarine, na dan upisa u popis članova koji evidentira predsjednik DKKŽ.
Članstvo u Društvu je dobrovoljno.
U slučaju odbijanja zahtjeva za članstvo u Društvu, postoji mogućnost podnošenja žalbe Skupštini.

Članak 12.
Društvo vodi popis svojih članova. Popis članova vodi se elektronički i sadrži podatke o osobnom imenu, osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Društvu, te datumu prestanka članstva u Društvu.
Popis članova dostupan je na uvid svim članovima Društva te nadležnim tijelima na njihov pisani zahtjev.
Popis članova vodi predsjednik Društva.

Članak 13.
Članovi Društva mogu biti: redovni i počasni.
Redovni članovi su punoljetni državljani Republike Hrvatske, stručni knjižnični djelatnici s prebivalištem na području Karlovca i Karlovačke županije, djelatni i umirovljeni, koji prihvaćaju Statut i ostvaruju program Društva. O prijemu u članstvo redovnih članova odlukom Upravnog odbora, tj. Skupštine, predsjednik Društva izvješćuje Glavni odbor Hrvatskoga knjižničarskog društva.
Počasnim članom Društva može postati pojedinac iz zemlje ili inozemstva koji je dao značajan doprinos razvoju knjižnica i knjižničarske djelatnosti. Počasni član dobiva počasnu iskaznicu.

Članak 14.
Umirovljeni knjižnični djelatnici mogu biti redovni članovi bez obveze plaćanja članarine.
Počasne članove Društva imenuje Skupština na prijedlog Upravnog odbora.
Počasni članovi ne plaćaju članarinu.

Članak 15.
Odluku o visini članarine donosi Skupština.
Svaki član dobiva člansku iskaznicu.

Članak 16.
Prava, obveze i odgovornosti članova Društva su:
– aktivno sudjelovati u ostvarivanju ciljeva Društva
– pridržavati se odredaba Statuta
– sudjelovati na odgovarajući način u radu Društva
– birati i biti birani u tijela upravljanja Društva
– biti informirani o aktivnostima Društva
– davati prijedloge o programu rada Društva
– obavljati na vrijeme zadatke iz programa rada i ostalih odluka tijela Društva
– aktivno sudjelovati u provedbi aktivnosti i nadzoru rada Društva
– biti obaviješteni o radu i poslovanju Društva i svih njegovih upravnih tijela
– usmeno ili pismeno davati prijedloge, mišljenja i primjedbe na rad Društva
– čuvati i podizati ugled knjižničarske struke i Društva
– redovito plaćati članarinu i sve ostale financijske obveze
– koristiti zaštitu koju daje Društvo u pitanjima od profesionalnog interesa
– poticati učlanjivanje novih članova
– primjenom zastupničkog sustava sudjelovati u radu i upravljanju djelatnošću Hrvatskoga knjižničarskog društva.

Članak 17.
Članstvo u društvu prestaje:
– prestankom postojanja društva,
– istupanjem, danom podnošenja potpisane izjave o istupanju iz članstva predsjedniku Društva ili Upravnom odboru
– isključenjem zbog povrede članskih obveza i odgovornosti
– brisanjem iz registra članova zbog neplaćanja članarine za dvije godine članstva
– smrću člana.

Odluku o brisanju iz članstva zbog neplaćanja članarine donosi Upravni odbor nakon što se član ni na ponovljenu pismenu opomenu ne odazove u roku od mjesec dana.
Prigodom prestanka članstva svaki član je dužan podmiriti sve svoje obveze prema Društvu do trenutka prekida.
Isključenje iz Društva izriče se protiv člana koji se teže ogriješio o ciljeve Društva, koji učini kakvo nečasno djelo u službi i sl. Odluku o isključenju donosi Upravni odbor natpolovičnom većinom glasova svih članova na svojoj sjednici.
Isključeni član ima pravo žalbe Skupštini. Odluka Skupštine je konačna. O svakom slučaju prestanka članstva Upravni odbor je dužan obavijestiti Hrvatsko knjižničarsko društvo.

Stegovna odgovornost članova
Članak 18.
Članovi Društva preuzimaju obveze i odgovornosti koje proizlaze iz zakona i drugih pravnih propisa, ovog Statuta i drugih akata Društva.
Članovi Društva stegovno odgovaraju za povredu članskih obveza i odgovornosti zbog:
– kršenja zakonskih i drugih obveza u svezi djelovanja Društva
– nepoštivanja odredaba Statuta
– nepoštivanja odluka tijela upravljanja Društva
– neizvršavanja preuzetih obveza
– nesavjesnog izvršavanja obveza zbog čega je nastala materijalna šteta Društvu
– nesavjesnog ili nezakonitog raspolaganja imovinom Društva
– narušavanja ugleda Društva.

Članak 19.
Stegovna odgovornost članova Društva utvrđuje se u stegovnom postupku.
Stegovni postupak može pokrenuti bilo koji član Društva ili neko od tijela Društva.
Stegovni postupak vodi i stegovne mjere izriče Upravni odbor Društva.
U stegovnom postupku utvrđuju se okolnosti uslijed kojih je došlo do povrede članskih obveza i odgovornosti, težina povrede i šteta nastala za Društvo propisanih Statutom.

Članak 20.
Za utvrđenu povredu članskih obveza i odgovornosti mogu se izreći sljedeće stegovne mjere:
– opomena ili
– isključenje iz Društva.

Članak 21.
Član Društva kojem je izrečena stegovna mjera isključenja iz Društva ima pravo u roku od petnaest dana, računajući od dana dostave odluke, podnijeti žalbu Skupštini Društva.
Skupština Društva je dužna riješiti žalbu u roku 30 dana računajući od dana dostave žalbe.
Odluka Skupštine Društva o isključenju je konačna.

Članak 22.
Svaki član Društva ima pravo pisanim putem upozoriti Upravni odbor na nepoštivanje odredbi Statuta ili nepravilnosti u provedbi odluka tijela Društva.
Svaki član Društva ima pravo pismene pritužbe na rad pojedinih članova ili tijela Društva.
Na upozorenja i pritužbe člana Upravni odbor je dužan odgovoriti pismeno u roku 30 dana od njihova primitka.

V. UPRAVLJANJE DRUŠTVOM I TIJELA DRUŠTVA

Članak 23.
Članovi Društva upravljaju Društvom neposredno na Skupštini i putem izabranih predstavnika u drugim tijelima Društva.

Tijela Društva su:
– Skupština Društva
– Predsjednik Društva
– Upravni odbor
– Nadzorni odbor.

Skupština Društva

Članak 24.
Skupština je najviše tijelo upravljanja Društvom. Skupštinu sačinjavaju svi članovi Društva koji imaju pravo glasa definirano Statutom.

Članak 25.
Skupština može biti redovna, izborna ili izvanredna.
Skupština redovito zasjeda jednom u tijeku godine.
Izborna sjednica Skupštine održava se svake dvije godine, a izvanredna prema potrebi.

Članak 26.
Sjednice redovne Skupštine saziva Upravni odbor. Redovna Skupština održava se jedanput godišnje. Upravni odbor pismeno (uključujući i elektroničkim putem), najmanje deset dana prije dana za koji je Skupština određena, obavještava članstvo objavljujući ujedno prijedlog dnevnog reda, dan i mjesto njenog održavanja.
Ako se Skupština ne sazove na vrijeme, razlog njenog odlaganja dužan je ispitati Nadzorni odbor, koji može i sam odlučiti da sazove Skupštinu.
Rad Skupštine Društva je javan. Javnost se može iznimno isključiti sa sjednice Društva u slučajevima kada se raspravlja o podacima koji se smatraju poslovnom tajnom Društva, te kada to odluči većina članova Skupštine.
Skupština odlučuje pravovaljano ako je na njoj nazočna natpolovična većina redovnih članova Društva, što se mora ustanoviti na početku rada Skupštine.
Ako se nije odazvalo dovoljno članova, mora se objaviti datum sljedeće Skupštine.
Ponovno sazvana Skupština pravovaljano odlučuje ako je sjednici prisutna najmanje jedna trećina svih članova Društva.
Zaključci Skupštine donose se natpolovičnom većinom glasova nazočnih redovnih članova Društva.
Odluka o prestanku djelovanja Društva te odluka o izmjeni ili dopuni Statuta donosi se dvotrećinskom većinom redovnih nazočnih članova na Skupštini. Ako je na dnevnom redu izmjena ili dopuna Statuta, sazivač Skupštine obavezan je s predloženim promjenama upoznati svo članstvo Društva te im na uvid staviti tekst predloženih promjena ili dopuna najmanje deset dana prije dana održavanja Skupštine.
Izbor predsjednika Društva, članova Upravnog i Nadzornog odbora te glasovanje o ostalim pitanjima u pravilu su javni.
Skupština može odlučiti da se o pojedinim pitanjima glasa tajno.
O radu sjednice vodi se zapisnik koji se trajno čuva u arhivi Društva.

Članak 27.
Redovna Skupština Društva utvrđuje osnove rada Društva i raspravlja o svim načelnim pitanjima njegove djelatnosti, a posebno:
– donosi Statut Društva, izmjene i dopune Statuta i ostale akte
– donosi odluku o statusnim promjenama
– odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti, gospodarskih djelatnosti, prestanku rada i raspodjeli preostale imovine Društva
– izabire i razrješava tijela Društva (predsjednika, potpredsjednika, blagajnika, Upravni odbor i Nadzorni odbor)
– bira i razrješava likvidatora Društva
– usvaja plan i program rada i financijski plan za sljedeću kalendarsku godinu i izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu
– usvaja godišnje financijsko izvješće i odlučuje o korištenju eventualne dobiti
– razmatra prijedloge koje podnose Upravni odbor i Nadzorni odbor i raspravlja o njima
– rješava i odlučuje o prijedlozima i žalbama članova
– bira zastupnike (delegate) Društva za izbornu skupštinu Hrvatskoga knjižničarskog društva
– bira počasne članove Društva na prijedlog Upravnog odbora
– odlučuje o učlanjivanju novih članova na prijedlog Upravnog odbora
– odlučuje o visini članarine
– dodjeljuje nagrade i priznanja članovima na prijedlog Upravnog odbora
– odlučuje o udruživanju u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja Društva
– odlučuje o drugim pitanjima utvrđenim zakonom i ovim Statutom
– odlučuje o prestanku rada Društva.

Članak 28.
Radom Skupštine rukovodi radno predsjedništvo od tri člana koje Skupština bira iz svojih redova. Radno predsjedništvo dogovorom određuje predsjedavajućeg.
Skupština bira zapisničara i ovjerovitelja zapisnika.

Članak 29.
Skupštinu otvara predsjednik Društva, a u slučaju njegove spriječenosti potpredsjednik koji rukovodi radom Skupštine do izbora radnog predsjedništva.
Konačni dnevni red utvrđuje se na Skupštini. Zapisnik o radu Skupštine potpisuju predsjednik radnog predsjedništva, zapisničar i ovjerovitelj zapisnika.
Zapisnik obavezno sadrži mjesto i vrijeme održavanja, dnevni red, materijale za svaku točku dnevnoga reda, tijek rasprave, način i rezultat glasovanja.

Članak 30.
Izvanredna sjednica Skupštine saziva se po potrebi.
Izvanrednu sjednicu Skupštine saziva predsjednik Društva na vlastitu inicijativu ili na pisani zahtjev Upravnog odbora ili najmanje jedne trećine redovnih članova Društva ili na traženje Nadzornog odbora.
U svom zahtjevu za sazivanje izvanredne sjednice Skupštine predlagatelji su obvezni predložiti dnevni red sjednice.
Izvanredna Skupština rješava i odlučuje samo o onome što je na dnevnom redu Skupštine poslanom uz poziv za tu Skupštinu. Postupak sazivanja izvanredne sjednice Skupštine istovjetan je postupku opisanom za sazivanje redovne Skupštine.
Ako predsjednik Društva ne sazove izvanrednu sjednicu Skupštine u roku od 30 dana od dana dostave zahtjeva za sazivanje, izvanrednu Skupštinu mogu sazvati sami predlagatelji.

Članak 31.
U slučaju isteka mandata tijelima Društva koja su ovlaštena sazvati sjednicu Skupštine, sjednicu Skupštine saziva Nadzorni odbor, prema postupku opisanom u prethodnom članku.

Predsjednik Društva
Članak 32.
Predsjednik Društva ovlašten je za zastupanje Društva.
Predsjednik Društva obavlja izvršne i druge poslove određene ovim Statutom te odgovara za zakonitost rada Društva.

Članak 33.
Predsjednika Društva bira Skupština na prijedlog Upravnog odbora iz redova članova Društva najviše za dva uzastopna dvogodišnja mandatna razdoblja.
Predsjednik Društva je ujedno i predsjednik Upravnog odbora.
Za svoj rad predsjednik Društva je odgovoran Skupštini Društva kojoj podnosi godišnje izvješće o svom radu.

Članak 34.
Predsjedniku Društva može prestati mandat prije isteka vremena na koje je biran:
– na vlastiti zahtjev
– zbog grube povrede dužnosti
– u slučaju nemogućnosti urednog obavljanja poslova Društva
– zbog nepoštivanja propisa i općih akata Društva, odnosno neosnovanog neizvršavanja odluka Skupštine Društva ili postupanja protivno njima te
– opozivom.

Članak 35.
Postupak za opoziv Predsjednika Društva može se pokrenuti na zahtjev najmanje polovine
članova Društva.
O zahtjevu za opoziv Predsjednika Društva raspravlja se i odlučuje na izvanrednoj sjednici Skupštine koja se saziva u skladu s odredbama ovog Statuta.
Predsjednik Društva bit će opozvan ako je odluka o opozivu donesena natpolovičnom većinom svih članova Društva.

Članak 36.

U slučaju prestanka mandata Predsjednika Društva prije isteka vremena na koje je biran provodi se postupak izbora novog Predsjednika za preostali dio mandata na izvanrednoj sjednici Skupštine Društva.
U slučaju opoziva Predsjednika, na sjednici na kojoj je isti opozvan bira se novi predsjednik za preostali dio mandata pod istom točkom dnevnog reda.

Članak 37.
Predsjednik Društva ima sljedeća prava i obveze:
– predstavlja i zastupa Društvo
– odgovara za zakonitost rada Društva
– vodi poslove Društva sukladno odlukama Skupštine
– saziva i predsjedava sjednicama Upravnog odbora te provodi njegove odluke,
– provodi odluke i saziva sjednice Skupštine
– odgovoran je za podnošenje financijskog izvješća Skupštini
– dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi Registar udruga,
– sklapa ugovore i poduzima druge pravne radnje u ime i za račun Društva
– potpisuje akte što ih donose Skupština i Upravni odbor te druge akte, ugovore i sporazume u čijem zaključivanju sudjeluje Društvo
– obavlja i druge poslove u skladu sa zakonom, Statutom i aktima Društva.

Članak 38.
U slučaju odsutnosti ili spriječenosti predsjednika Društva u svim poslovima zamjenjuje ga potpredsjednik Društva.
Odredbe ovog Statuta o izboru, trajanju mandata i prestanku mandata predsjednika Društva na odgovarajući se način primjenjuju i na dopredsjednika Društva.

Članak 39.
Blagajnik prikuplja članarinu i vodi evidenciju o tome.
Blagajnik u dogovoru s Upravnim odborom izrađuje prijedlog financijskog plana za sljedeću godinu. Izvješće o financijskom poslovanju blagajnik podnosi Skupštini Društva.
Blagajnik se bira na dvije godine i može biti ponovno biran.

Upravni odbor

Članak 40.
Upravni odbor je izvršno tijelo Društva i najviše tijelo upravljanja između dvije sjednice Skupštine.
Upravni odbor čine predsjednik i potpredsjednik Društva, blagajnik te dva člana koje bira Skupština.
Mandat članova Upravnog odbora traje dvije godine uz mogućnost da budu ponovno birani na još jedan mandat.
Predsjednik Društva, svojim položajem, ujedno je i predsjednik Upravnog odbora te saziva njegove sjednice.

Članak 41.
Upravni odbor:
– priprema nacrt Statuta i drugih akata
– saziva sjednicu Skupštine, predlaže dnevni red i priprema sve materijale o kojima Skupština raspravlja
– izvršava odluke Skupštine
– podnosi Skupštini izvješće o svome radu
– odlučuje o promjeni adrese sjedišta Društva,
– odlučuje o raspodjeli stečenih sredstava Društva.

Upravni odbor pravovaljano odlučuje ako sjednici prisustvuje natpolovična većina članova Upravnog odbora.
Upravni odbor donosi odluke na sjednicama većinom glasova nazočnih članova.
O radu na sjednicama Upravnog odbora vodi se zapisnik koji se usvaja na sljedećoj sjednici.

Članak 42.
Upravni odbor ostvaruje zaključke Skupštine, organizira djelatnosti Društva, održava veze sa članovima Društva i drugim stručnim udruženjima i ustanovama, donosi godišnji financijski plan, predlaže godišnji program rada Društva, predlaže visinu članarine, predlaže nove članove Skupštini i podnosi odgovarajuće prijedloge o isključenju, odnosno brisanju iz članstva, brine se o izdavanju stručnih publikacija i utvrđuje njihove cijene, organizira stručne skupove, te obavlja ostale poslove sa zadacima i ciljevima Društva, i to prema odredbama ovog Statuta i zaključcima Skupštine.
Ako Upravni odbor ne obavlja svoje zadatke u skladu sa Statutom i zaključcima Skupštine, Skupština ga može opozvati.

Članak 43.
Članstvo u Upravnom odboru prestaje:
– istekom mandata
– dobrovoljnim istupom
– opozivom od strane Skupštine
– prestankom članstva u Društvu.

U slučaju da se broj članova Upravnog odbora za vrijeme trajanja njegova mandata smanji ispod polovine, Nadzorni odbor dužan je u roku od petnaest dana sazvati izvanrednu Skupštinu Društva na kojoj će se izabrati novi članovi Upravnog odbora.
Mandat tako izabranih članova traje do sljedeće sjednice Skupštine.

Nadzorni odbor

Članak 44.
Nadzorni odbor bira Skupština Društva iz redova članova, a čine ga tri člana koji se biraju na Skupštini Društva istovremeno kad i Upravni odbor.
Članovi Nadzornog odbora biraju između sebe predsjednika na svojoj prvoj sjednici
Mandat članova Nadzornog odbora traje dvije godine, a mogu biti ponovno birani na tu funkciju.

Članak 45.
Nadzorni odbor nadzire rad Upravnog odbora i ostalih tijela Društva u smislu cjelokupne djelatnosti, uključivši financijsko i materijalno poslovanje te o tome podnosi pismeni izvještaj Skupštini.
Ako Odbor utvrdi teže nepravilnosti u vođenju poslova ili ako ustanovi da se iz neopravdanih razloga ne obavljaju važni zadaci iz usvojenog programa rada ili ustanovi povredu Statuta Društva ili Etičkog kodeksa Hrvatskoga knjižničarskog društva, obavezan je preko Upravnog odbora pokrenuti postupak za sazivanje izvanredne Skupštine radi rasprave o tim pitanjima.
Pravovaljane zaključke Nadzorni odbor donosi ako sjednici prisustvuju sva tri člana.
Izvještaje potpisuju svi članovi Nadzornog odbora.
Sva su tijela i dužnosnici Društva dužni omogućiti Nadzornom odboru uvid u sve isprave koje se tiču djelatnosti Društva.

VI. UDRUŽIVANJE DRUŠTVA I USTROJSTVENI OBLICI DRUŠTVA

Članak 46.
Društvo se može udruživati u domaće i međunarodne saveze ili zajednice udruga i učlanjivati se u domaće i međunarodne udruge i institucije.
Odluku o udruživanju i učlanjivanju donosi Skupština na prijedlog Upravnog odbora Društva.

VII. IMOVINA, NAČIN STJECANJA I RASPOLAGANJE IMOVINOM

Članak 47.
Imovinu Društva čine novčana sredstva koje je Društvo steklo uplatom članarina, dobrovoljni prilozi članova, donacije, darovi i legati pojedinaca; prihodi koje Društvo stekne obavljanjem djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi, sredstva dobivena za financiranje programa i projekata Društva iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne samouprave, knjižnica, fondova i/ili inozemnih izvora te ostala (nepokretna i pokretna) imovina i druga imovinska prava Društva.
Materijalna sredstva i ostala imovina Društva služe samo za ostvarivanje ciljeva i obavljanje djelatnosti određenih Statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 48.
Društvo ostvaruje prihode obavljanjem djelatnosti, iz članarina, potpora i doznaka iz proračuna te drugih zakonom dopuštenih izvora (npr. darovi, sponzorstva, legati i dr.). Financijska sredstva Društva te dobit ostvarena obavljanjem djelatnosti, moraju se koristiti samo za unaprjeđenje djelatnosti i ostvarivanje ciljeva koji su utvrđeni odredbama ovog Statuta, sukladno zakonu i drugim propisima.

Članak 49.
Za svoje obveze Društvo odgovara cijelom svojom imovinom, u skladu sa zakonom.
O raspolaganju imovinom odlučuje Skupština Društva.

VIII. FINANCIJSKO POSLOVANJE

Članak 50.
Financijsko poslovanje Društva obavlja se u skladu sa zakonom i drugim propisima. Društvo je dužno voditi poslovne knjige i sastavljati financijska izvješća prema propisima kojima se uređuje način vođenja računovodstva neprofitnih organizacija.

Članak 51.
U svrhu urednog vođenja financijskog poslovanja Skupština na osnovu programa rada za sljedeću godinu prema prijedlogu predsjednika i Upravnog odbora, donosi financijski plan za svaku kalendarsku godinu unaprijed. Naredbodavatelj za izvršenje financijskog plana je predsjednik Društva.
O izvršenju financijskog plana, izvorima prihoda i godišnjem financijskom poslovanju podnosi se izvješće Skupštini Društva i zainteresiranim tijelima državne, županijske i lokalne uprave i samouprave na području djelovanja Društva.

IX. PRESTANAK POSTOJANJA DRUŠTVA I POSTUPAK S IMOVINOM U SLUČAJU PRESTANKA POSTOJANJA DRUŠTVA

Članak 52.
Društvo prestaje postojati:
– odlukom Skupštine Društva o prestanku postojanja Društva,
– odlukom Skupštine Društva o pripajanju drugoj udruzi, spajanju s drugom udrugom, podjelom udruge razdvajanjem,
– u drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju prestanka postojanja Društva temeljem odluke Skupštine, ista donosi odluku dvotrećinskom većinom glasova od ukupnog broja članova Skupštine.

Članak 53.
U slučaju prestanka postojanja Društva, trebaju se namiriti eventualna dugovanja Društva, a imovina će pripasti udruzi, ustanovi ili zakladi koje imaju iste ili slične statutarne ciljeve, a prema odluci Skupštine.

Likvidator Društva

Članak 54.
Likvidatora Društva bira, imenuje i opoziva Skupština Društva.
Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovala Skupština i koja je kao likvidator upisana u registar udruga.
Likvidator nema mandat i ne mora biti iz reda članova Društva.

Članak 55.
Likvidator zastupa Društvo u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Društva do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga Republike Hrvatske pri uredu državne uprave nadležnom za registraciju udruga, a prema sjedištu Društva.

X. RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR DRUŠTVA

Članak 56.
Članovi Društva u svim poslovima od interesa i značaja za Društvo moraju postupati časno, pošteno, savjesno, odgovorno i nepristrano čuvajući vlastitu vjerodostojnost i vjerodostojnost Društva.
U obavljanju djelatnosti Društva članovi ne smiju svoj privatni interes stavljati iznad interesa Društva.

Članak 57.
Za rješavanje sporova i sukoba interesa unutar Društva nadležan je Upravni odbor.
Sporove i sukobe interesa unutar Društva Upravni odbor dužan je razriješiti tako da zaštiti interes Društva.

Članak 58.
Protiv odluke Upravnog odbora može se u roku 30 dana od dana dostave odluke uložiti prigovor Skupštini Udruge.
Odluka Skupštine je konačna.

XI. PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE

Članak 59.
Statut Društva, odnosno izmjene i dopune Statuta donosi Skupština dvotrećinskom većinom glasova nazočnih redovnih članova Društva nakon provedene rasprave.

Članak 60.
Inicijativu za izmjene i dopune Statuta može pokrenuti najmanje trećina redovnih članova Društva.
Inicijativa za izmjene i dopune Statuta podnosi se u pisanom obliku Upravnom i Nadzornom odboru Društva, koji je prijedlog izmjena i dopuna dužan uvrstiti na dnevni red prve sljedeće sjednice Skupštine.
Prijedlog izmjena i dopuna Statuta mora sadržavati novu formulaciju članaka Statuta čije se izmjene i dopune predlažu uz obrazloženje prijedloga.

Članak 61.
Tumačenje odredaba ovog Statuta i drugih akata daje Skupština, a između zasjedanja Skupštine tumačenje može dati i Upravni odbor, o čemu je dužan podnijeti izvješće Skupštini na prvoj sljedećoj sjednici.

Članak 62.
O svim proceduralno-statutarnim pitanjima koja nisu uređena ovim Statutom odlučuje Skupština Društva.

Članak 63.
Stupanjem na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Društva knjižničara Karlovačke županije donesen 18. svibnja 2006. godine.

Članak 64.
Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u Registar udruga Republike Hrvatske pri Uredu državne uprave u Karlovačkoj županiji.

Predsjednica Društva knjižničara Karlovačke županije

Astrid Grobenski-Grgurić, dipl. knjiž.